کامران فرائی

کامران فرائی

دکتری تربیت بدنی

کامران فرائی

۱- دانشجوی دکتری دوره تربیت بدنی و علوم پزشکی ورزشی

۲- دارای مدرک ماساژ از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

۳- بیش از ۱۰ سال سابقه کار حرفه ای در زمینه ماساژ

۴- سر مربی دوره های موسسه آموزش ماساژ 
۵- دبیر انجمن صنفی متخصصین ماساژ خراسان رضوی