۱۲ طرح پژوهشی فناورانه جدید تأیید شد

۱۲ طرح پژوهشی فناورانه جدید تأیید شد

۱۲ طرح پژوهشی فناورانه جدید تأیید شد

کارگروه فنی و مهندسی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه خود از میان 29 طرح پژوهشی داوری شده در این حوزه هشت طرح را به تأیید رساند که چاپ مقاله برای ارائه در سمینار، تولید نرم‌افزار، ثبت اختراع، تولید نمونه محصول و چاپ کتاب از جمله دستاورد این طرحها است.

همچنین این کارگروه از میان 22 طرح جدید ارسال شده به این صندوق با بررسی برای همه طرحها داور تعیین کرد.

کارگروه پزشکی صندوق نیز در آخرین جلسه خود از میان 15 طرح داوری شده چهار طرح را تأیید کرد که این طرحها در زمینه‌هایی همچون بیوشیمی، ایمونولوژی، فیزیک پزشکی و فیزیولوژی هستند.

این کارگروه نیز از میان 11 طرح دریافتی برای هفت طرح داور تعیین کرد و بقیه طرحها نیز در اولویت حمایت قرار نگرفتند.

با توجه به اهمیت فراگیری کلیه علوم اعم از رشته‌ای و بین رشته‌ای گروه‌های پژوهشی (کارگروه) در صندوق تشکیل شده‌اند تا در حوزه‌های مختلف علمی فعالیت پژوهشگران کشور را تسریع کنند.

این 13 کارگروه تخصصی طرحهای ارائه شده از سوی محققان و پژوهشگران را مورد بررسی قرار می‌دهند و با تصویب هر یک از طرحها، میزان حمایت مادی و معنوی آن طرح، از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مشخص می‌شود.