ماساژ اصلاح پای پرانتزی

ماساژ اصلاح پای پرانتزی

دوره ماساژ اصلاح پای پرانتزی ( curative massage for genu varum )


تاریخ شروع: 1402-05-09
تاریخ پایان: 1402-05-13
میزان ساعت دوره: 12
هزینه دوره: 100,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670