ماساژ روسی

ماساژ روسی

دوره ماساژ روسی ( Russian Relaxation Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ روسی
 دوره تئوری: ۱۸ و ۱۹ فروردین ماه ساعت ۱۰ الی ۱۳

دوره عملی آقایان: ۱۶ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۲ فرودین ماه ساعت ۱۴ الی ۱۷
دوره عملی بانوان:۱۶ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۰ الی ۱۳
تاریخ شروع: 1402-02-05
تاریخ پایان: 1402-02-17
میزان ساعت دوره: 40
هزینه دوره: 950,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670