سوئدی

سوئدی

دوره سوئدی ( Swedish Massage )

دوره عملی بانوان: 14 و  15 و 16 و 17 تیرماه ساعت 12 الی 16

دوره عملی آقایان: 14 و 15 و 16 و 17 تیرماه ساعت 16/30 الی 20/30
تاریخ شروع: 1399-04-14
تاریخ پایان: 1399-04-17
میزان ساعت دوره: 40
هزینه دوره: 680,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474