ماساژ هشت مهارت

ماساژ هشت مهارت

دوره ماساژ هشت مهارت ( Massage of eight skills )

دوره تئوری: 26 تیرماه ساعت 12 الی 17

دوره عملی ِآقایان: 28 و 29 و 30 تیرماه ساعت 16/30 الی 20/30

دوره عملی بانوان: 28 و 30 و 31 تیرماه ساعت 12 الی 16
تاریخ شروع: 1399-04-26
تاریخ پایان: 1399-04-31
میزان ساعت دوره: 20
هزینه دوره: 1,600,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474