مزاج شناسی

مزاج شناسی

دوره مزاج شناسی ( Temperament Diagnosis )

۲۱ بهمن ماه ساغت ۱۰ الی ۱۴
تاریخ شروع: 1397-09-13
تاریخ پایان: 1397-09-17
میزان ساعت دوره: 12
هزینه دوره: 100,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474