ماساژ اصلاح پای پرانتزی

ماساژ اصلاح پای پرانتزی

دوره ماساژ اصلاح پای پرانتزی ( curative massage for genu varum )


تاریخ شروع: 1398-04-27
تاریخ پایان: 1398-04-29
میزان ساعت دوره: 8
هزینه دوره: 100,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474