ماساژ روسی

ماساژ روسی

دوره ماساژ روسی ( Russian Relaxation Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ روسی
 دوره تئوری: ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۲ الی ۱۶

دوره عملی آقایان: ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

دوره عملی بانوان: ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۲ الی ۱۶
تاریخ شروع: 1399-08-22
تاریخ پایان: 1399-09-06
میزان ساعت دوره: 40
هزینه دوره: 750,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474